Skip to main content
Skip table of contents

Eksempel NS-TFM - Klassifisering

TFM-ID Systemkomponent

Systemkomponentet eier et eller flere systemer.

Eksempel: Systemkomponenten ventilasjonsaggregat eier et eller flere systemer og får følgende

NS-TFM: ++AA=3600.001

AA → Plasserings-ID ofte kalt lokasjonskode, forteller hvor ventilasjonsaggregatet er plassert. Plasserings-ID tilpasses prosjektet. Eksempel på ofte brukt plasserings-ID er:

  • Bygningnummer. Eksempel: AA

  • Bygningsnummer og etasjenummer. Eksempel: AA01

3600 → Systemkode for luftbehandling hentes fra systemtabell beskrevet i NS3451-2022 og er basert på bygningsdelstabellen. Koden består av 1-, 2-, 3- og 4- siffer. Ettersom en del av kodene for bygningsdeler og installasjoner ikke er aktuelle som systemer, finnes det ikke systemkoder for alle kodene for bygningsdeler og installasjoner. Ved behov for andre bygningsdelskoder enn det som er oppgitt i tabbellen, skal 3-sifret bygningdelskode med -9 som siste siffer benyttes. Ved finere inndeling kan bokstav benyttes som siste tegn.

001 → Er et unikt løpenummer som dRofus kan opprette. Løpenummeret gir en indikasjon på akkurat hvilken forekomst av systemkomponent innenfor systemkode 3600 dette er.

TFM-ID System

System kobler sammen komponenter og er eid av systemkomponent

Eksempel: Ventilasjonssystem som er eid av systemkomponent ventilasjonsaggregat:

NS-TFM: ++AA=3600.001.01

++AA=3600.001 → Arvet av systemkomponenten som eier systemet

01 → Unikt løpenummer som dRofus kan opprette. Systemkomponenten kan eie flere systemer. Løpenummer indikerer hvilken av systemene dette er. NSen setter ikke logikk til dette løpenummeret, men det har f.eks Statsbygg i PA0805. Eksempel:

  • 01 for luftinntak

  • 02 for luftavkast

  • 03 for by-pass

  • 04 for tilluft

  • 05 for fraluft/avtrekk

Se PA 0805 for mer.

NS-TFM Komponenter

Komponenter er forekomster av artikler som er satt sammen i et system. Hver forekomst av artikkel får hvert sitt unike nummer.

Eks: 4 forekomster av samme artikkel “Tilluftsventil”. De forekomstene får hvert sitt unike nummer:

++AA=3600.001.01-ST001%ST.010 (Komponent tilluftsventil)

++AA=3600.001.01-ST002%ST.010 (Komponent tilluftsventil)

++AA=3600.001.01-ST003%ST.010 (Komponent tilluftsventil)

++AA=3600.001.01-ST004%ST.010 (Komponent tilluftsventil)

++AA=3600.001.01 → Er arvet av systemet som kobler komponentene sammen.

ST → Er komponenttypekoden for tilluftsventil hentet fra NS 3457-8:2021. NS 3457-8:2021 beskriver klassifiseringer i 3 nivåer bestående av 1- , 2- eller 3-bokstavskode.

001 / 002 / 003 / 004 → Nummeret er et unikt løpenummer for hver forekomst av artikkel tilluftsventil nr 010

010 → Forteller hvilken type av komponenter klassifisert med “ST” dette er. Alle de fire forekomstene har ST.010, det vil si at det er fire like artikler.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.