Skip to main content
Skip table of contents

NS-TFM Merking ihht PA0805

Krav

PA 0805 er en bestemmelse for hvordan Standard Norges standard for klassifikasjon av byggverk (NS-TFM) skal benyttes i Statsbygg.

TFM-ID

Statsbygg setter krav til å benytte det NS 3457-7:2021 definerer som Normal TFM-ID, bestående av:

 • Plasserings-ID

 • Systemforekomst- ID bestående av:

  • Systemkode hentes fra systemkodelisten i NS 3451:2022

  • Systemnummer

  • Undernummer

 • Komponentforekomst-ID bestående av:

  • Komponentforekomstkode

  • Komponentforekomst-løpenummer

 • Komponenttype-ID bestående av

  • Komponenttypekode

  • Komponent type-løpenummer

Plasserings - ID

I Statsbygg skal normalt 6 sifferet bygningsnummer benyttes som lokasjonskode (Plasserings-ID)

Systemforekomst-ID av bygningsdeler

Systemkode

Systemkodene hentes fra systemtabell beskrevet i NS3451-2022 og er basert på bygningsdelstabellen. Ettersom en del av kodene for bygningsdeler og installasjoner ikke er aktuelle som systemer, finnes det ikke systemkoder for alle kodene for bygningsdeler og installasjoner. PA 0805 setter også restriksjoner til at de generelle kodene som f.eks “2300 ytterveggsystemer” ikke skal benyttes, med unntak: For luftbehandlingssystemer. Derimot skal bygningsdeler kodes først når tredje siffer er klart f.eks 2310.

Bygningsmessige systemer

PA 0805 følger ikke oppbyggingen av bygningsmessige systemer beskrevet i NS 3457-7 pkt “4.2.2 Bygningsmessige systemer”. I NS 3457-7 beskrives bygningsmessige systemer som “ systemer av komponenter som henger sammen fysisk og sammen skaper en del av et byggverk”. Eksempel på et slikt system vil være: “veggsystem, som består av vegg, søyler, vinduer og dører”. I følge PA 0805 skal bygningsmessige systemer gruppers etter like bygningsdeler. eks 2410 “bærende innerveggsystemer”

Undernummer

PA 0805 setter noen føringer for logisk bruk at undernummer.

Eksempel: For 36 Luftbehandling benyttes:

 • 01 for luftinntak

 • 02 for luftavkast

 • 03 for by-pass

 • 04 for tilluft

 • 05 for fraluft/avtrekk

Se PA 0805 for mer.

Komponentkoder

NS 3457-8:2021 beskriver klassifiseringer i 3 nivåer. PA 0805 legger føringer for bruk av nivå 3 som er en 3-bokstavskode

Komponentforekomst-ID

Består av Komponetkode og et unikt forekomstnummer. Nummeret er et unik løpenummer innenfor artikkelgruppen, som skal fungere som identifikasjon.

Eksempel på forekomstnummerering (serial number):

I PA 0804 referrers til 3-siffer løpenummer, men dette viser seg ofte å bli for lite. Vi anbefaler derfor å øke til minimum 4.

Komponenttype-ID

Består av Komponetkode og et unikt typenummer. Dette nummeret skal identifisere hvilken type komponent som er benyttet.

Eksempel på nummerering:

Merknad:

Eksemplet over viser et 2-bokstavstypekode. PA 0804 bruker 3-bokstavskode

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.