Skip to main content
Skip table of contents

Opprett bygningsmessig system og generer TFM-ID

I dette eksemplet tar vi utgangspunktet i oppbygning av bygningsmessige systemer som består av like bygningsdeler. Dette er ihht PA 0805. Bygningsmessige systemer ihht NS 3457-7 er “ systemer av komponenter som henger sammen fysisk og sammen skaper en del av et byggverk”

Sett opp databasen

Før du kan bygge systemer og sette klassifiseringen på artikler, må klassifiseringen i databasen være satt opp. Les mer Eksempel: NS-TFM - Oppsett

Steg 1. Opprett artikler og forekomster:

Opprettet følgende artikler med forekomster:

 • “Bærende innervegger”

 • 3 typer bærende innervegger

Les mer om hvordan du oppretter artikler og forekomster: Items Module

Steg 2. Sett klassifisering:

TFM System:

Artikkel “bærende innervegger” skal fungere som en “system komponent”. For at den skal fungere som en systemkomponent legger vi til TFM Systemkode.

I dette eksemplet settes systemkode “2410 - Bærende innervegger”, på artikkelen “bærende innervegger”.

Den får da ID: ++XX=2410.024 hvorav 024 er løpenummer, satt ut i fra hvilket nummer som ikke tidligere er benyttet i dRofus under systemkode 2410.

Plasserings-ID

XX indikerer at lokasjonskoden (plasserings ID) ikke er satt. Den settes ved:

 1. Velg systemkomponent. I eksemplet over “bærende innervegg”

 2. Velg […] for å velge kode

Resultatet er at lokasjonskoden også blir oppdatert for alle tilknyttede systemer og komponenter

TFM Type (komponentkode)

Merknad: Noen prosjekter velger å bruke artikkelgruppestrukturen til å sette TFM type kode til forekomster og ikke klassifiseringsfunksjonen. dRofus bruk automatisk artikkelgruppenummeret til å opprette typekode dersom artikkelen ikke er typeklassisert

Komponentkoden kan settes i en av 3 nivåer i henhold til NS 3457-8:2021:

 • Nivå 1: A: Bærende, romdannende

 • Nivå 2: AV: Vegger

 • Nivå 3: AVB: Konstruktive Innervegger

I dette eksemplet bruker vi nivå 2.

dRofus oppretter da automatisk en komponenttype-ID. Denne IDen vil være den samme for alle forekomster av samme artikkel. I dette eksemplet vil alle forekomster av artikkel 0202.036 få ID AV005

Steg 4: Opprett systemkomponent:

En systemkomponent er i dRofus en forekomst av en artikkel. Forekomster av artikler som er systemklassifisert med TFM- System, vil automatisk bli lagt til som systemkomponent i system modulen. I dette tilfellet en forekomst av artikkelen “bærende innervegg”.

Les mer om hvordan systemkomponenter opprettes:

Create System Components in dRofus

Knytt komponenter sammen i et system.

Det er flere måter å legge til komponenter i et system. Les mer: Add Component to a System

I dette eksemplet er det opprettet 2 forekomster av hver av de 3 betongveggene. Alle de 6 forekomstene skal knyttes til systemkomponenten “bærende innervegger”

 1. Velger systemkomponenten “bærende innervegger” i system oversikten

 2. Velger “add system”

 3. Søker etter betongvegg og får opp alle forekomster knyttet til artikkel med navn betongvegg

 4. Velger alle 6 forekomstene

 5. Setter navn på systemet

 6. Klikker “ok”

TFM-ID

Med stegene over er resultatet følgende TFM-ID

TFM nummerering som angitt i Norsk Standard NS 3457-7:2021/G1:2021

Systemkomponentent har fått følgende kode:

 

Lokaliserings-ID

 

Systemkode

 

Systemnummer

 

Undernummer

 

Komponentforekomst-kode

Komponentforekomst-løpenummer

 

Komponent typekode

 

Komponent type-løpenummer

++

AA

=

2410

.

024

:

01

-

AV

030

%

AV

.

005

TFM-ID for systemkomponent “Bærende innervegger”

TFM-ID for systemet “Bærende innervegger”

TFM-ID for komponenter komponent “Betongvegg 200” forekomst nummer 030

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.